Grundbergs Båtsnickeri

Vilka regler gäller för friggebodar?

 

Det är tillåtet att utan bygglov uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts utan krav på bygglov på tomten får inte vara större än 15,0 m². Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

 

Om boden är större än 10m² och placeras närmare småhus än 4,0 meter så finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader. Se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:721, www.boverket.se. Gå in under ”Publicerat” i vänsterspalten och därefter BBR – Regelsamling för byggande.

 

Om du är osäker på om du får bygga just som du tänkt dig, så ska du vända dig till byggnadsnämnden eller motsvarande i din kommun.
 

 

 

 källa: www.boverket.se

Friggebod

Med friggebod menas i Sverige numera en fristående komplementbyggnad om högst 15,0 kvadratmeter byggnadsarea med högst 3,0 meter till taknocken. Från den 1 januari 2008 är antalet bodar inte begränsat till två som tidigare och arean avser den sammanlagda arean för alla friggebodar på en fastighet.

Friggeboden kräver inte bygglov om den uppförs på tomt som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus, men får inte uppföras närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan dennes medgivande. Observera dock att inom ett område som är kulturhistoriskt värdefullt får kommunen i detaljplan eller i områdesbestämelser upphäva lovfriheten för friggebodar. Inom strandskyddsområde krävs dessutom dispens. Friggeboden måste också uppfylla lagens grundläggande krav på byggnader, till exempel att den skall ha en form och färg som är estetiskt tilltalande, inte får medföra fara för trafiksäkerheten eller annan fara och att den inte får medföra betydande olägenheter för grannar i omgivningen. Reglerna om brandskydd kan påverka placeringen och valet av material om boden är större än 10,0 kvadratmeter.

Boden fick sitt namn efter Birgit Friggebo, som var folkpartistisk bostadsminister, när hon år 1979 lät avskaffa bygglovsplikten för två byggnader av detta slag om tillsammans högst 10 kvadratmeter.
 

© www.datanordic.se  Grundbergs Båtsnickeri

.